MIASTO I GMINA ŁOSICE

losice logo

MIASTO I GMINA ŁOSICE

Miasto i Gmina Łosice jest miejsko-wiejską jednostką samorządu terytorialnego liczącą ok. 11 tys. mieszkańców, kierowaną od 2002 r. przez Janusza Kobylińskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Łosice.

Samorząd podejmuje starania w kierunku poprawy jakości życia i rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy. Realizowane inwestycje infrastrukturalne i podejmowane działania społeczno-kulturalne stopniowo podnoszą standard życia mieszkańców oraz zachęcają do inwestowania. W 2007 r. Miasto i Gmina Łosice znalazły się w rankingu Pisma JST  Wspólnota jako jedno z 20 miast powiatowych pod względem wykorzystania środków UE na jednego mieszkańca.  W ramach pozyskanych środków wykonano szereg inwestycji z zakresu remontów, budowy i modernizacji dróg, chodników, oświetlenia ulic, parkingów, wodociągów i kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Począwszy od 2003 r. również wzrasta wielkość środków przeznaczanych na funkcjonowanie oświaty. Na poprawę jakości nauczania w dużym stopniu wpłynęła realizacja wielu projektów edukacyjnych współfinansowanych z UE. Obecnie realizowanych jest kilka wielomilionowych projektów inwestycyjnych, takich jak budowa oczyszczalni przydomowych na terenie całej gminy, zagospodarowanie zalewu łosickiego oraz stworzenie Transgranicznego Centrum Dialogu Kultur w Łosicach.

Podsumowując, w ostatnich latach odnotowano znaczny rozwój Miasta i Gminy, który pozwolił na wzrost znaczenia naszego subregionu na mapie województwa mazowieckiego.

www.e-bip.pl